POZOR !  „NEJEN VÍKEND“ je aktualizován podle potřeby během celého týdne.
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 Internetový týdeník

Krumlovské burčákobraní 2018

Letošní již sedmý ročník se uskuteční 22. září od 10 hodin opět na nádvoří zámku v  Moravském Krumlově. Pořadatelem je Občanské sdružení MK2012.

Burčákobraní zahájí cimbálová muzika Cimbalmen, aby hned po ránu navodila skvělou atmosféru k  vínu a burčáku. Následuje country kapela Paroháči, kterou není potřeba dále představovat. V  předešlých letech velice zaujali revivalové kapely Beatles a Abba, Queenie, Kabát tak jsme se rozhodli pokračovat v  tomto směru i pro letošek a jsme rádi, že můžeme přivítat kapelu Elán Revival ze Slovenska a dále "NABITÁ" RETRO LIVE SHOW 60' - 90's. Hudební vystoupení bude proloženo historickým vystoupením Šermířskou fraškou o Kněžnu Máně, vystoupení fríských koní, nebo třeba ohňovou show. Celou akci pak ukončí rocková skupina Monroe.

Během hlavního programu si mohou návštěvníci dopřát burčák a vína od okolních vinařů, zabíjačkové speciality, sele na rožni a mnoho dalších. Novinka pro letošní rok je řízená degustace vín v barvách s Pavlem Chrástem v zámeckém sklepení.

Stejně jako v  minulých letech spolupracujeme s  Domem dětí a mládeže, který má připravené dílničky a sportovní stanoviště pro děti. Nebude chybět lukostřelba, prohlídka zbraní, skákací hrad nebo lidový jarmark. Díky těmto všem aktivitám je burčákobraní vhodné pro celou rodinu.

Myslím si, že se nám daří plnit naše plány na oživení kulturního dění krumlovského regionu a za cenu vstupného pouhých 120 korun dokážeme nabídnout více než jen příjemné zpestření začínajícího podzimu..

Projekt významně finančně podpořilo město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj.

Vstupenky lze zakoupit na místě.

Další informace naleznete na webových stránkách www.krumlovskeburcakobrani.cz.

Vystoupení pěveckého sboru TJ Sokol Židenice v  Masarykově onkologikcém ústavu v  Brně

Dovolte, abych vás pozvala na vystoupení, které se uskuteční v  úterý 25. září v  15:30 hodin v  Galerii Žlutý kopec (2. patro Švejdova pavilonu).

Ženský pěvecký sbor TJ Sokol Brno Židenice, který se zde na svém zhruba hodinovém koncertu představí, má v  současné době 18 členek.  Vznikl v roce 1993 sloučením dvou těles. Od roku 1998 jej diriguje Mgr. Věra Holá.

Repertoár obsahuje skladby všech staletí - od skladeb klasických až po současné autory, zejména úpravy lidových písní. Sbor, který má v současné době 18 členek, se zúčastňuje kromě jiného setkání sborů v Moravském Krumlově i celostátních přehlídek sokolských pěveckých sborů v Jihlavě a v Boskovicích. Vystupuje také při oslavách Sokola, Vítání jara (Brno-Soběšice), při různých výročích, v domovech důchodců, na vánočních i velikonočních koncertech, i při jiných příležitostech.

Sbor patří k  pravidelným účinkujícím v  MOÚ a jeho vystoupení se setkává mezi pacienty i jejich přáteli s  velkým ohlasem. Věřím, že tomu bude i tentokrát.

PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí MOÚ


4. ročník Kardiodne Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno proběhne 23. září 2018

Přijďte si prohlédnout kliniku a zkontrolovat své zdraví!

V  neděli 23. září 2018 od  10 do  13 hod. pořádá Interní kardiologická klinika LF MU a  FN Brno u  příležitosti Světového dne srdce již čtvrtý ročník  Kardiodne. Akce je součástí Brněnských dnů pro  zdraví a  je koncipována  jako den otevřených dveří pro  veřejnost, která tak bude mít jedinečnou příležitost projít si některá specializovaná pracoviště kliniky (Koronární jednotku, sálky Pracoviště invazivní a  intervenční kardiologie, Arytmologické sálky, ECHO pracoviště či  lůžkové oddělení), kde jim lékaři  podají kompletní informace o  zdravotnických službách, které poskytují.

Kardioden, který se koná pod  záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, zahájí v  10 hod. přednosta Interní kardiologické kliniky prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., a  primář IKK MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA, v  přízemí pavilonu L (výšková budova). Odtud pak bude veřejnost ve skupinách provedena specializovanými pracovišti a  celý program vyvrcholí v  kinosále.

Akce je zaměřena především na  prevenci a  edukaci, v  kinosále bude možnost nechat si bezplatně změřit tlak, natočit EKG, změřit glykémii a  cholesterol včetně zhodnocení výsledných parametrů.
K  dispozici budou rovněž specialisté z  Oddělení léčebné výživy FN Brno, Centra pro  závislé na  tabáku  FN Brno a  Rehabilitačního oddělení FN Brno, kteří poradí s  úpravou životního stylu a  stravovacích návyků. Účastníci Kardiodne si také budou moci vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci.

Jaké je spektrum a  incidence kardiovaskulárních onemocnění?  „Spektrum kardiovaskulárních onemocnění se nemění, ale výrazně se změnila léčba, díky které první infarkty pacienti většinou přežijí, a  tak se dožívají druhých a  třetích. Mění se tedy spektrum kardiologických pacientů, ti se dožívají vyššího věku  a  často jsou zatíženi souběhem několika onemocnění. Z  hlediska věku  se incidence infarktu nemění – první infarkt lze u  muže očekávat kolem  60 let, u  ženy kolem  65 let. Ročně postihne infarkt v  České republice přibližně 28  000 lidí. V  současnosti je kardiovaskulárních onemocnění zhruba 1.7krát více než onemocnění rakovinou a  jsou příčinou úmrtí až ve 48 % případů v  Evropě a  Severní Americe, úmrtnost na  onkologická onemocnění je přitom přibližně 30 %. Rizikové faktory jsou především vysoký krevní tlak, cholesterol a  diabetes. Také z  tohoto důvodu považujeme za  prospěšné dělat preventivní akce pro  veřejnost, jakými je např. Kardioden, kdy se snažíme na  celou problematiku upozornit,“  upřesnil prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta IKK.

Prezentace v  rámci Kardiodne, kinosál, 2. NP pavilonu L

Centrum pro  závislé na  tabáku  FN Brno

Veřejnost bude informována  o  hlavních činnostech centra, o  možnostech léčby závislosti na  tabáku  a  podle  zájmu bude měřit množství CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí Smokerlyseru.

Oddělení léčebné výživy FN Brno

Pro  veřejnost je připraveno:

Kardiovaskulární rehabilitace – fyzioterapie

Obsah prezentace:

Blíže o  Interní kardiologické klinice (IKK)

Interní kardiologická klinika LF MU a  FN Brno patří k  jedněm z  největších v  České republice. V  roce 2017 prošlo jejími ambulancemi 49  242 pacientů a  hospitalizováno bylo 4  413 pacientů. Klinika vyniká především komplexností svého zaměření, které se pohybuje od  základní péče až po  superspecializovanou akutní péči.

Pracoviště invazivní a  intervenční kardiologie

Pracoviště invazivní a  intervenční kardiologie pod  vedením doc. as. MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI, patří k  největším centrům zaměřeným na  praktickou diagnostiku a  léčbu srdečních onemocnění a  zároveň představuje výzkumnou základnu v  oblasti léčby pacientů s  ischemickou chorobou srdeční zaměřenou především na  léčbu akutního infarktu myokardu. Jako mezinárodní edukační Centre of Excellence pro  komplexní koronární intervence a  koronární zobrazení organizuje pravidelná zahraniční školení a  podílí se i  na  organizaci a  programu prestižních evropských i  severoamerických kongresů. V  roce 2017 zde bylo provedeno celkem 2  634 diagnostických vyšetření koronárních tepen (koronarografií).

Arytmologické pracoviště

Vedoucím arytmologického pracoviště je doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Počtem výkonů a  rozsahem spektra arytmií se IKK řadí mezi  5 největších kardiologických center v  České republice, ročně se zde provádí přes 200 katétrových ablací. Největší nárůst ablací je u  pacientů s  fibrilací síní, což je nejčastější porucha srdečního rytmu a  od  roku 2011 rovněž nejčastější indikace k  invazivnímu řešení. Invazivní arytmologickou laboratoř vede doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Kardiostimulační centrum pod  vedením as. MUDr. Jitky Vlašínové, Ph.D., je z  hlediska počtu výkonů druhé největší z  38 kardiostimulačních center v  České  republice. Zabývá se diagnostikou a  léčbou bradykardických i  tachykardických poruch rytmu, diagnostikou synkopálních stavů, implantací kardiostimulátorů a  kardioverterů – defibrilátoru, reimplantacemi v  důsledku vyčerpání zdroje a  implantacemi monitorovacích přístrojů.

Ambulance vrozených srdečních vad

Ambulance vrozených srdečních vad v  dospělosti pod  vedením MUDr. Tomáše Zatočila je spolu s  CKTCH Brno (Centrem kardiovaskulární a  transplantační chirurgie Brno) součástí Centra komplexní péče o  vrozené srdeční vady v  dospělosti Brno, což je jedno ze  tří specializovaných center v  České republice. Centrum poskytuje dospělým pacientům s  vrozenou srdeční vadou (VSV) komplexní a  multidisciplinární péči, jeho spádovou oblastí je Morava a  Slezsko.

Kardiovaskulární rehabilitace

Jako jedno z  mála pracovišť v  České republice nabízí IKK ve spolupráci s  Rehabilitačním oddělením FN Brno pacientům s  určitými diagnózami tzv. kardiorehabilitaci. Tímto tréninkovým programem prošlo v  letech 1993 až 2017 přes 1  400 kardiaků, jejichž průměrný věk  byl 60 let. Výsledky vrcholové spotřeby kyslíku  a  pracovní tolerance se u  těchto pacientů po  absolvování celého cyklu zvyšují v  průměru o  10 až 15 %.

Účast na  mezinárodním výzkumu

Dokladem vysoké odbornosti a  prestiže kliniky je také zapojení do  řady mezinárodních výzkumných projektů, mezi  ty nejvýznamnější patří např. harvardská skupina TIMI (Trials in myocardial infarction), specializovaná na  studie srdečního infarktu, nebo  skupina GREAT, která se věnuje srdečnímu selhání a  pacientským registrům.


DIVADLO U STOLU

PROGRAM ZÁŘÍ 2018

www.divadloustolu.cz

Podle mnohých nejlepší hra britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Harolda Pintera z  roku 1964 nabízí šestero skvostných hereckých příležitostí a jedno šokující vyústění. Je plná nečekaných zvratů, kafkovsky vykloubená a bestiálně pravdivá.

Režie: Lukáš Kopecký Hrají: František Nedbal, Jan Lepšík, Tereza Groszmannová, Jiří M. Valůšek, Michal Bumbálek, Martin Mihál

Hra jednoho z „prokletých“ básníků německé literatury počátku 19. století je  odvážným a zcela ojedinělým pokusem spojit juanovský a faustovský mýtus v jediném díle. Bizarní tragédie dvou vypjatých individualit, odmítajících se podřídit jakémukoliv řádu; drama plné nezkrotných vášní, patosu i drsného humoru.

Režie: František Derfler Hrají: Viktor Skála, Jan Kolařík, Simona Zmrzlá, Ladislav Kolář, Jan Lepšík, Tomáš Milostný, Filip Ježowicz a studenti JAMU

Více na www.divadloustolu.cz

Změna programu vyhrazena!